Provozní řád

Provozní řád výcvikových areálů HAFBO

 

(provozuje: Haf Bez Obav s.r.o. IČO 27424413, Michaela Končulová IČO: 44861982, Dog Adventure s.r.o. IČO 03939219)
dále jen HAFBO

 
Pro nové klienty:

Vážení a milí zájemci o cvičení, abychom vám mohli poskytovat kvalitní služby, je nutné předem zajistit organizační záležitosti. Z tohoto důvodu vás prosíme o registraci na našich stránkách a potvrzení souhlasu s naším provozním řádem. Předem vám děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání na výcvikových lekcích nebo akcích HAFBO.

Registrací na cvičení souhlasíte s provozním řádem platným od 27.07.2020
V případě nesouhlasu s tímto řádem není možné absolvovat výcvik a účastnit se akcí pod hlavičkou HAFBO.

Pro stávající klienty:

Vážení a milí registrovaní klienti HAFBO, zaktualizovali jsme provozní řád našich výcvikových areálů. Prosíme vás, abyste si tento řád důkladně pročetli a v případě souhlasu zaškrtli souhlas s tímto řádem. Tato žádost se vám objeví pouze v případě, že dojde k aktualizaci provozního řádu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání na výcvikových lekcích nebo akcích HAFBO.

Registrací na příslušnou výcvikovou lekci souhlasíte s provozním řádem platným od 27.07.2020
V případě nesouhlasu s tímto řádem není možné absolvovat výcvik a účastnit se akcí pod hlavičkou HAFBO.

 
—————————————————————-

Provozní řád platný od 27.7.2020 (změny označeny barevně)

Výcvikový areál HAFBO

Tento provozní řád určuje podmínky pro návštěvníky výcvikového areálu HAFBO
(provozuje: Haf Bez Obav s.r.o. IČO 27424413, Michaela Končulová IČO: 44861982,
Dog Adventure s.r.o. IČO 03939219) dále jen HAFBO.

Tento provozní řád je taktéž platný pro akce vedené pod HAFBO a výcvik vedený instruktory HAFBO na externích cvičištích.

Výcvikový areál

Každý návštěvník:

 • Respektuje pokyny organizátorů výcviků.
 • Zavazuje se ke korektnímu jednání s ostatními účastníky výcviku.
 • Plně zodpovídá za svého psa.
 • Je zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků v areálu i v přilehlých oblastech areálu.
 • Neničí ani nenechá svého psa ničit zařízení areálu a výcvikové pomůcky vč. označování močí.
 • Dbá, aby nedocházelo k ničení povrchu cvičební plochy (nevhodná obuv, hrabání děr psem apod.).
 • Uklízí hračky a aporty po svém psovi.
 • Respektuje majetek cizích osob a nevstupuje na soukromé, označené pozemky.
 • V případě způsobené škody na majetku nebo ostatním návštěvníkům je povinen škodu nahradit adekvátní finanční částkou.
 • Pod vlivem alkoholu má vstup do areálu přísně zakázán, stejně tak je zakázáno požívat alkohol při výcviku. Totéž platí pro omamné a návykové látky.
 • Zodpovídá za zdravotní stav svého psa a nepřetěžuje ho. Zajišťuje pravidelné očkování psa. V případě, že jde o první návštěvu areálu, je očkovací průkaz vstupní podmínkou. Bez průkazu může být pes ze cvičení vyloučen.
 • Vybavení výcvikového areálu využívá jen dle pokynů instruktora.
 • Parkuje v areálu na vyhrazeném místě případně na přístupové cestě tak, aby neblokoval průjezd dalších vozidel.
 • Je vybaven a používá výcvikové pomůcky (vodítko, obojek, pamlsky, hračky, košík apod.) tak, aby měl svého psa pod kontrolou a dbal přitom pokynů instruktora.
 • Řídí se pokyny instruktora na místě, případně informacemi, které instruktor zadá na stránky k dané lekci.

Přihlašování na výcvikové lekce

 • Přihlašování na výcvikové lekce probíhá prostřednictvím webové stránky http://hafbezobav.eu/vycvik.
 • Bez řádného přihlášení nebude návštěvník puštěn na lekci.
 • Návštěvník se může hlásit na konkrétní druh cvičení jenom po dohodě s instruktorem kromě seznamovacích lekcí, které jsou úvodem do cvičení do HAFBO.
 • Návštěvník je povinen aktualizovat své kontaktní údaje (telefon, e-mail) na stránkách.
 • Návštěvník dbá pokynů a informací uveřejněných na webových stránkách.
 • Bez odkladu se odhlašuje z lekce, na kterou nemůže přijít, aby neblokoval místo pro ostatní zájemce
 • V případě pozdního odhlášení mu bude strženo penále dle odstavce Kreditní systém. Zrušení lekce z důvodu nemoci psa, majitele nebo z jiných vážných důvodů se řídí storno podmínkami-add kreditní systém. Doporučujeme klientům pojištění.
 • HAFBO si vyhrazuje právo na zrušení termínu cvičení, a to zejména v případě, že se na lekci přihlásí méně než 30 % zájemců, taktéž za extrémně nepříznivého počasí. V tomto případě bude přihlášeným vrácena na účet plná částka a majitelé budou adekvátním způsobem informováni.

Kreditní systém

 • Platba za výcvikové lekce probíhá pomocí předplacených kreditů.
 • Kredity lze zakoupit u instruktora přímo na výcvikové lekci nebo převodem na účet číslo 35-6172060277 / 0100.
  Variabilní symbol najdete u své registrace. Bez VS nelze platbu připsat. Do zprávy pro příjemce zadejte slovo „kredit“ a uživatelské jméno (login).
 • Převod peněz a jejich připsání na účet bude uskutečněno do 4 pracovních dnů.
 • Za pozdní odhlášení z výcvikové lekce Vám bude strženo penále ve výši:-   více než 48 hod. před lekcí, bude vrácena plná částka ceny cvičení;-   méně než 48 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 20% ceny cvičení;

  –   méně než 24 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 50% ceny cvičení;
  –   méně než 12 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 100% ceny cvičení.

 • Kredity na účtu mají platnost po dobu 6 měsíců od posledního aktivního pohybu na Vašem účtu. Po této době již nelze kredit použít a kredit ztrácí platnost.

 • O vrácení platných kreditů lze zažádat po dobu jejich platnosti zasláním e-mailu na adresu vycvik@hafbezobav.cz. Do e-mailu je potřeba uvést login, jméno psa a číslo účtu, kam kredit vrátit. Za vrácení kreditu vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč.

 • Kredity lze v době jejich platnosti převést na třetí osobu. O převod kreditů lze zažádat e-mailem na adresu vycvik@hafbezobav.cz. Do e-mailu je potřeba uvést login, jméno psa a login a jméno psa uživatele, na kterého se kredit převádí. Za převod kreditu vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 50 Kč.
  Uvedené poplatky budou strženy přímo z převáděných kreditů. V případě nedostatku kreditů nebude transakce uskutečněna.

Každý návštěvník našeho výcvikového areálu je povinen dodržovat tento provozní řád.
V případě porušení bude návštěvník upozorněn a při hrubém porušování či opakovaném porušování řádu může být z výcviku vyloučen bez nároku na vrácení uhrazených kreditů.

Tento provozní řád nabývá platnosti dnem 27.07.2020

Ver. 4.0, 27.7.2020

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba

155

Policie

158

Městská policie

156

Hasiči

150

Pet-medic

724 184 840